Maidstone Mela 2012 Videos

Please enjoy our videos from the Maidstone mela at Mote Park Maidstone 2012.