PLPKCC110922

PLPKCC110922 Maidstone Mela Mote Park, Maidstone